วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

                           สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  
                         “ผู้เรียนดี  เป็นผู้เจริญ”


 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง  สร้างมาตรฐานทางการศึกษา พัฒนาสมรรถนะ มีทักษะคิดวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี   นำชีวีปลอดภัย  ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง