กลยุทธ์ / จุดเน้น
กลยุทธ์ / จุดเน้น

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
          กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
          กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          กลยุทธ์ที่  ๔  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
          กลยุทธ์ที่  ๕  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง                                      ในการดำเนินชีวิต


จุดเน้น

           ๑. เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ๒. ครูและผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก
           ๓. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
           ๔. ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           ๕. สถานศึกษามีความปลอดภัย
           ๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
           ๗. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง