กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมพงศ์ สุวารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอรุณี แสนลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณิชชา จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวรินท์ชญา ชาติชำนาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1