กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนิวัฒน์ แสนลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1