กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนิวัฒน์ แสนลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3