คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิสสุตา อนุวัยยา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ พงษ์สะพัง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการรักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญศิริ ดีสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิภัทร บึงอำพันธ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญณิชา แสนพิมพิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรลดา ชาติทหาร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :