พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

              ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา
              ๒. ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลัก
              ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
              ๔. ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
              ๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
              ๖. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
              ๗. บริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย

             ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ๒. ครูและผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก
             ๓. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
             ๔. ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ๕. สถานศึกษามีความปลอดภัย
             ๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
             ๗. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง