คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางฉมามาศ เรืองเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางปาริชาติ เมืองพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวแพรวนภา วิเชียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1