กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจา วงศ์ตะวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายจัตมร ลาภโชค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวราภรณ์ บัวพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุ่งฤดี เรืองเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2