กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจัตมร ลาภโชค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเบญจา วงศ์ตะวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจารุนันท์ เต็มพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวราภรณ์ บัวพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5