กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิมาพร เจริญทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิตยา หมู่หัวนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3