กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิมาพร เจริญทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิตยา หมู่หัวนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2