คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพล ปราบพาล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ปานจำรุญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นพงษ์ กาญบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาพร วรบัญฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส ภูมิคอนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ เกิดมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรประเสริฐ เลิศคอนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรินท์ชญา ชาติชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ