ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๔ )
           จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒๙๒  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล ๑ ( ๓ ขวบ ) ๑๑ ๑๙  

อนุบาล 

๑๖

๒๕

 

อนุบาล 

๑๐

๑๘

๒๘

 

รวม

๓๔

๓๘

๗๒

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๑๘

 

ประถมศึกษาปีที่ 

๑๒

๑๐

๒๒

 

ประถมศึกษาปีที่ 

๑๖

๒๐

๓๖

 

ประถมศึกษาปีที่ 

๑๓

๑๒

๒๕

 

ประถมศึกษาปีที่ 

๑๕

๑๖

๓๑

 

ประถมศึกษาปีที่ 

๑๖

๑๔

๓๖

 

รวม

๘๐

๕๒

๑๖๒

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๑๑

๒๓

 

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๑

๒๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๕

 

รวม

๒๙

๒๙

๕๙

 

รวมทั้งหมด

๑๒

๑๔๓

๑๔๙

๒๙๒

รวมทั้งหมด