กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมนึก ลีลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนอภัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนกนาถ ประสมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0933281617
อีเมล์ : chanoknat714@gmail.com