กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนอภัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนกนาถ ประสมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0933281617
อีเมล์ : chanoknat714@gmail.com