คณะผู้บริหาร

จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา