ผู้บริหาร

จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2021
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 100310
Page Views 109854
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสาร คอนสาร
2 โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสาร คอนสาร
3 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 1 คอนสาร คอนสาร
4 โรงเรียนบ้านเซินใต้ คอนสาร คอนสาร
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสาร คอนสาร
6 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง คอนสาร
7 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลาง คอนสาร
8 โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลาง คอนสาร
9 โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลาง คอนสาร
10 โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลาง คอนสาร
11 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลาง คอนสาร
12 โรงเรียนบ้านฝายดินสอ ดงบัง คอนสาร
13 โรงเรียนบ้านม่วง ดงบัง คอนสาร
14 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง คอนสาร
15 โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบัง คอนสาร
16 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบัง คอนสาร
17 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลา คอนสาร
18 โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลา คอนสาร
19 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลา คอนสาร
20 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ทุ่งนาเลา คอนสาร
21 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลา คอนสาร 044870517
22 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลา คอนสาร
23 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระ คอนสาร
24 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระ คอนสาร
25 โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระ คอนสาร
26 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ทุ่งพระ คอนสาร
27 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระ คอนสาร
28 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร
29 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง ทุ่งลุยลาย คอนสาร
30 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลาย คอนสาร
31 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลาย คอนสาร
32 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลาย คอนสาร
33 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ห้วยยาง คอนสาร
34 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยาง คอนสาร
35 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยาง คอนสาร
36 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยาง คอนสาร
37 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง คอนสาร
38 โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยาง คอนสาร
39 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยาง คอนสาร
40 โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยาง คอนสาร
41 โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณ คอนสาร
42 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ คอนสาร
43 โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณ คอนสาร
44 โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณ คอนสาร
45 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณ คอนสาร
46 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น 044870546
47 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น
48 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น
49 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่า บ้านแท่น
50 โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่า บ้านแท่น
51 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า บ้านเต่า บ้านแท่น
52 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น
53 โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่า บ้านแท่น
54 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่น บ้านแท่น
55 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่น บ้านแท่น
56 โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่น บ้านแท่น
57 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น บ้านแท่น 044887130
58 โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่น บ้านแท่น
59 โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่น บ้านแท่น
60 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่น บ้านแท่น
61 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บ้านแท่น บ้านแท่น
62 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สระพัง บ้านแท่น
63 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพัง บ้านแท่น
64 โรงเรียนบ้านนายม สระพัง บ้านแท่น
65 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพัง บ้านแท่น
66 โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพัง บ้านแท่น
67 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวน บ้านแท่น
68 โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวน บ้านแท่น
69 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวน บ้านแท่น
70 โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวน บ้านแท่น
71 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวน บ้านแท่น
72 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวน บ้านแท่น
73 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวน บ้านแท่น
74 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคู บ้านแท่น 044870415
75 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคู บ้านแท่น
76 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น
77 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู บ้านแท่น
78 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น
79 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคู บ้านแท่น
80 โรงเรียนอนุบาลรัตโนดม ภูเขียว
81 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจน ภูเขียว
82 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจน ภูเขียว
83 โรงเรียนบ้านนาล้อม กวางโจน ภูเขียว
84 โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจน ภูเขียว
85 โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจน ภูเขียว
86 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจน ภูเขียว
87 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว
88 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจน ภูเขียว
89 โรงเรียนบ้านเรือ กุดยม ภูเขียว
90 โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยม ภูเขียว
91 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยม ภูเขียว
92 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยม ภูเขียว
93 โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทอง ภูเขียว
94 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว
95 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง ภูเขียว
96 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทอง ภูเขียว
97 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทอง ภูเขียว
98 โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอน ภูเขียว
99 โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอน ภูเขียว
100 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอน ภูเขียว
101 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอน ภูเขียว
102 โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอน ภูเขียว
103 โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอน ภูเขียว
104 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชร ภูเขียว
105 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร บ้านเพชร ภูเขียว
106 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชร ภูเขียว
107 โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชร ภูเขียว
108 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชร ภูเขียว
109 โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชร ภูเขียว
110 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชร ภูเขียว
111 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชร ภูเขียว
112 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง ภูเขียว
113 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้ง ภูเขียว
114 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้ง ภูเขียว
115 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง ภูเขียว
116 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้ง ภูเขียว
117 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้ง ภูเขียว
118 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง ภูเขียว
119 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง ภูเขียว
120 โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้ง ภูเขียว
121 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง ภูเขียว
122 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง ภูเขียว
123 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปัง ภูเขียว
124 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปัง ภูเขียว
125 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปัง ภูเขียว 044861051
126 โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปัง ภูเขียว 044102766
127 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปัง ภูเขียว
128 โรงเรียนภูเขียว ผักปัง ภูเขียว
129 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ผักปัง ภูเขียว 044861439
130 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปัง ภูเขียว
131 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ ผักปัง ภูเขียว
132 โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปัง ภูเขียว
133 โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปัง ภูเขียว
134 โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปัง ภูเขียว
135 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทย ภูเขียว
136 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทย ภูเขียว
137 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว
138 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทย ภูเขียว
139 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทย ภูเขียว
140 โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทย ภูเขียว
141 โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทย ภูเขียว
142 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม หนองคอนไทย ภูเขียว
143 โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว
144 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูม ภูเขียว 044-893757
146 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูม ภูเขียว
147 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
148 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูม ภูเขียว
149 โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาด ภูเขียว
150 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาด ภูเขียว
151 โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาด ภูเขียว
152 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาด ภูเขียว 044881204
153 โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาด ภูเขียว
154 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาด ภูเขียว
155 โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาด ภูเขียว
156 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาด ภูเขียว
157 โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโล ภูเขียว
158 โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโล ภูเขียว
159 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโล ภูเขียว
160 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโล ภูเขียว
161 โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
162 โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
163 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
164 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
165 โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
166 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ 0873750523
167 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
168 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
169 โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
170 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
171 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
172 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
173 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 044107989
174 โรงเรียนสวนวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
175 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 044869_ _ _
176 โรงเรียนบ้านโสกคลอง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
177 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ 0916604670
178 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
179 โรงเรียนบ้านหันวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
180 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
181 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
182 โรงเรียนสาลิกาวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
183 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
184 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
185 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
186 โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
187 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
188 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
189 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
190 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ 044822835
191 โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
192 โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
193 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
194 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สาขาบ้านโนนสังข์ บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
195 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
196 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ 044870361
197 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
198 โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
199 โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
200 โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
201 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
202 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
203 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
204 โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
205 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
206 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
207 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
208 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
209 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
210 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
211 โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 085-6091008
212 โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
213 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
214 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 4957357
215 โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
216 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 044823339
217 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
218 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
219 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
220 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
221 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
222 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
223 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
224 โรงเรียนบุปผาราม โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
225 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
226 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ 044893792
227 โรงเรียนบ้านกลาง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
228 โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
229 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
230 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
231 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
232 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
233 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
234 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 044882911
235 โรงเรียนบ้านสระแต้ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
236 โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 044-831187
237 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
238 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
239 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 044132531
240 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
241 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
242 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
243 โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
244 โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
245 โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
246 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
247 โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 044870370
249 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
250 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
251 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
252 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
253 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้ง แก้งคร้อ
254 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
255 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้ง แก้งคร้อ
256 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
257 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
258 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้ง แก้งคร้อ
259 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา หนองขาม แก้งคร้อ
260 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขาม แก้งคร้อ
261 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม แก้งคร้อ
262 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขาม แก้งคร้อ
263 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม แก้งคร้อ
264 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขาม แก้งคร้อ
265 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
266 โรงเรียนบ้านหนองพอก หนองสังข์ แก้งคร้อ
267 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์ แก้งคร้อ
268 โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์ แก้งคร้อ
269 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
270 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์ แก้งคร้อ
271 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์ แก้งคร้อ
272 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หนองสังข์ แก้งคร้อ
273 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน หนองสังข์ แก้งคร้อ
274 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด หนองสังข์ แก้งคร้อ
275 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่ แก้งคร้อ
276 โรงเรียนวรนุขวิทยา หนองไผ่ แก้งคร้อ
277 โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่ แก้งคร้อ
278 โรงเรียนอนุบาลจุฑารัตน์ หนองไผ่ แก้งคร้อ
279 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่ แก้งคร้อ
280 โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่ แก้งคร้อ
281 โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่ แก้งคร้อ
282 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคา แก้งคร้อ
283 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคา แก้งคร้อ
284 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคา แก้งคร้อ
285 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคา แก้งคร้อ
286 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคา แก้งคร้อ
287 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคา แก้งคร้อ 0817894730
288 โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคา แก้งคร้อ
289 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดี แก้งคร้อ
290 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดี แก้งคร้อ
291 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี แก้งคร้อ
292 โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุง แก้งคร้อ
293 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุง แก้งคร้อ
294 โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุง แก้งคร้อ
295 โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ
296 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุง แก้งคร้อ
297 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุง แก้งคร้อ